අපව අමතන්න

අප වෙත ළඟා වන්න

ලිපිනය

No.155, Hushan පාර, Hangzhou City, Zhejiang, China 310022

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 15158081241

+86 13705810263

Whatsapp

පැය

පැය 24, දින 7/සතිය

දින 365 යි!

Chao Lee -WS LOCKS

චාඕ ලී

සමාන්යාධිකාරී

lock@wslocks.com

Shirley ye-ws locks limit

ෂර්ලි ලොක්

විකුණුම් සහ අලෙවි කළමනාකරු

shirley@wslocks.com

+86 15158081241

Susan - ws locks limit

සුසාන් ක්වි

අලෙවි කළමනාකරු

susan@wslocks.com

+86 13705810263

අපිව අනුගමනය කරන්න